หลักการและเหตุผล  

            การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” เป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สมาคมวิชาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างแพร่หลาย 

            กอรปกับวิทยาลัย มีความประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการจุดประเด็นที่สำคัญยิ่งต่อทิศทางการมองการศึกษา การออกแบบนโยบายที่จะช่วยปกป้องมนุษย์ให้มีความมั่นคงโดยคำนึงถึงบริบทที่ต้องมองไปข้างหน้าและปรับตัวให้ทันท่วงทีพร้อมรับกับภัยคุกคามต่าง ๆ วิทยาลัยจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

รูปแบบการประชุม

            - จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Onsite & Online)     

           - วันประชุมลงทะเบียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Form

            - พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Live

           - การประกวดผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น (พิจารณาจากบทความและโปสเตอร์)

            - การประกวดบทความดีเด่น (พิจารณาจากบทความ)

            - การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ Onsite & Online (Online ในรูปแบบ E-Poster)

            - การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (แยกห้อง) Onsite & Online (Online ผ่านโปรแกรม Google Meet)