(1)
วัชรจิตติ์ ส.; รัตตากร อ.; น้อยพันธุ์ ร. Corporate Social Responsibility Startegy for Autoparts Industrial Sectors. ๋J.SCT 2019, 12, 115-128.