วัชรจิตติ์ ส.; รัตตากร อ.; น้อยพันธุ์ ร. Corporate Social Responsibility Startegy for Autoparts Industrial Sectors. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 115–128, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/108507. Acesso em: 24 jan. 2022.