วัชรจิตติ์ ส., รัตตากร อ., and น้อยพันธุ์ ร. “Corporate Social Responsibility Startegy for Autoparts Industrial Sectors”. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, vol. 12, no. 1, May 2019, pp. 115-28, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/108507.