1.
วัชรจิตติ์ ส, รัตตากร อ, น้อยพันธุ์ ร. Corporate Social Responsibility Startegy for Autoparts Industrial Sectors. ๋J.SCT [Internet]. 2019 May 4 [cited 2022 Jan. 24];12(1):115-28. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/108507