Journal of Legal Entity Management and Local Innovation https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น"&nbsp; เดิมชื่อ "วารสารเสลภูมิวิชาการ" เป็นวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print): 2630-0842 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1: 2558 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online): 2673-0928 &nbsp;ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1: 2562&nbsp; เป็นต้นไป วารสารเสลภูมิวิชาการ แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "<strong>วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น&nbsp;</strong><strong>Journal of Legal Entity Management and Local Innovation&nbsp;&nbsp;</strong>ISSN (Print): 2697-6161&nbsp; มีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 6 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป</p> Network for Research and Innovation Promotion in Social Sciences en-US Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 2697-6161