Return to Article Details ศึกษานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยของจีน: กรณีศึกษา เขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยซินเจียงอุยกูร์ Download Download PDF