[1]
-, - 1. คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม. Journal of Social Development. 16, 1 (1).