[1]
สุพัตรา เติมคุณานนท์S.T. 1. อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Journal of Social Development. 14, 1 (1).