[1]
วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B. 1. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม. Journal of Social Development. 14, 1 (1).