[1]
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P.K. 1. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี. Journal of Social Development. 12, 2 (1).