[1]
สุมิตตรา เจิมพันธ์S.J. and Chaiyanant Panyasiriไ.ป. 1. การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Journal of Social Development. 17, 2 (1), 113 - 143.