(1)
สุพัตรา เติมคุณานนท์S. T. อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. ๋JSD 1, 14.