(1)
วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม. ๋JSD 1, 14.