(1)
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P. K. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี. ๋JSD 1, 12.