(1)
Jantima Khaokue จ. ข. การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. JSD 2021, 19, 147-171.