-, -. (1). คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม. Journal of Social Development, 16(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/27780