นัยนา เพ็ชรอินทร์N. P.-I. (1). สารชักจูงและปัจจัยเชิงเหตุทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Social Development, 14(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29031