สุมิตตรา เจิมพันธ์S. J., & Chaiyanant Panyasiriไ. ป. (1). การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Journal of Social Development, 17(2), 113 - 143. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/41276