นนทะโชติ ภ. (2021). การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. Journal of Social Development, 19(1), 99–125. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835