-, -. คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม. Journal of Social Development, v. 16, n. 1, 11.