สุพัตรา เติมคุณานนท์S. T. อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Journal of Social Development, v. 14, n. 1, 11.