วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม. Journal of Social Development, v. 14, n. 1, 11.