ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P. K. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี. Journal of Social Development, v. 12, n. 2, 11.