สุมิตตรา เจิมพันธ์S. J.; Chaiyanant Panyasiriไ. ป. การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Journal of Social Development, v. 17, n. 2, p. 113 - 143, 11.