นนทะโชติ ภ. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. Journal of Social Development, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 99–125, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835. Acesso em: 29 may. 2022.