Jantima Khaokue จ. ข. การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. Journal of Social Development, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 147–171, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89837. Acesso em: 20 may. 2022.