จันทสุวรรณผศ.ดร.พงษ์เทพ. 2019. “Editorial / Content: -”. Journal of Social Development 21 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/185368.