-, -. 1. “คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม”. Journal of Social Development 16 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/27780.