สุพัตรา เติมคุณานนท์Suphuttra Termkunanon. 1. “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Journal of Social Development 14 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29029.