นัยนา เพ็ชรอินทร์Naiyana Pet-In. 1. “สารชักจูงและปัจจัยเชิงเหตุทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Social Development 14 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29031.