วุฒฒิ พันธุมนาวินVutthi Bhathumnavin. 1. “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม”. Journal of Social Development 14 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29032.