ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์Pirin Khadthipong. 1. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี”. Journal of Social Development 12 (2). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31231.