นนทะโชติ ภีรวัฒน์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”. Journal of Social Development 19 (1):99-125. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835.