Jantima Khaokue จันทิมา ขาวเกื้อ. 2021. “การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. . กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”. Journal of Social Development 19 (1):147-71. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89837.