-, - (1) “คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม”, Journal of Social Development, 16(1). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/27780 (Accessed: 31May2020).