สุพัตรา เติมคุณานนท์S. T. (1) “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”, Journal of Social Development, 14(1). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29029 (Accessed: 6April2020).