นัยนา เพ็ชรอินทร์N. P.-I. (1) “สารชักจูงและปัจจัยเชิงเหตุทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, Journal of Social Development, 14(1). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29031 (Accessed: 6April2020).