วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B. (1) “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม”, Journal of Social Development, 14(1). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29032 (Accessed: 6April2020).