ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P. K. (1) “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี”, Journal of Social Development, 12(2). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31231 (Accessed: 6April2020).