สุมิตตรา เจิมพันธ์S. J. and Chaiyanant Panyasiriไ. ป. (1) “การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, Journal of Social Development, 17(2), pp. 113 - 143. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/41276 (Accessed: 28May2020).