นนทะโชติ ภ. (2021) “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”, Journal of Social Development, 19(1), pp. 99–125. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835 (Accessed: 25 May 2022).