[1]
- -, “คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม”, JSD, vol. 16, no. 1, 1.