[1]
สุพัตรา เติมคุณานนท์S. T., “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”, ๋JSD, vol. 14, no. 1, 1.