[1]
วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B., “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม”, ๋JSD, vol. 14, no. 1, 1.