[1]
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P. K., “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี”, ๋JSD, vol. 12, no. 2, 1.