[1]
สุมิตตรา เจิมพันธ์S. J. and Chaiyanant Panyasiriไ. ป., “การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, JSD, vol. 17, no. 2, pp. 113 - 143, 1.