[1]
Jantima Khaokue จ. ข., “การวิเคราะห์มิติการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของร่างพระราชบัญญัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... กรณีศึกษา: ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”, JSD, vol. 19, no. 1, pp. 147–171, Feb. 2021.