-, -. “คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม”. Journal of Social Development, Vol. 16, no. 1, 1, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/27780.