สุพัตรา เติมคุณานนท์S. T. “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Journal of Social Development, Vol. 14, no. 1, 1, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29029.